آوریل 21, 2020

Art Gallery

طراحی چهره با مداد
نقاش: فاطمه مرادی
طراحی چهره با مداد
نقاش: فاطمه مرادی
طراحی چهره با مداد
نقاش: فاطمه مرادی
طراحی چهره با مداد
پرتره‌ی Adele
نقاش: فاطمه مرادی
طراحی چهره با مداد
پرتره‌ی Angelina Jolie
نقاش: فاطمه مرادی
طراحی آبستره (انتزاعی) با مداد
نقاش: سعیده مرادی
طراحی آبستره (انتزاعی) با مداد
نقاش: سعیده مرادی
طراحی چهره با مداد
پرتره‌ی Marilyn Monroe
نقاش: فاطمه مرادی
طراحی چهره با مداد
نقاش: فاطمه مرادی
طراحی با مداد
نقاش: سعیده مرادی

:Contact us
Instagram Page