قانون اشتباه

هنگامی که قانونی اشتباه تصویب می‌شود، علاوه بر بی‌تفاوتی، دو واکنش در برابر آن وجود دارد: قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی. قانون‌گریزی، هر چند آن قانون اجحاف مطلق باشد، حماقت محض است و نه تنها باعث جلوگیری از آن نمی‌شود، بلکه عرصه گسترش و تثبیت آن مصوّبه را فراهم، و همچنین باعث ایجاد فساد بیشتر می‌شود. امّا اطلاعت بیشتر دربارهقانون اشتباه[…]

ابزار شکنجه‌ی بردگان

برده‌داری فراگیر شده محدود به صدها و هزاران سال قبل نیست؛ فقط شلّاق و غل و زنجیر، به تزریق جابرانه‌ی افکار مبدل شده است و شکنجه‌ی جسم با شکنجه‌ی روح جابه‌جا شده. این مسئله، بیانگر این است که عصر و زمانه‌ی جدید، شکنجه‌های مدرن و جدیدتر را در پی دارد. “جبر – میثم مرادی”